KUŞADASI ALTIN GÜVERCiN BESTE YARIŞMASI 2019 ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM:

Yarışmayı Düzenleyenler:

Madde: 1-

Kuşadası Belediye Başkanlığı ve Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen; Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2019; Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın verdiği izin ve yetkiye dayanılarak, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Yarışma Şartnamesi ve Yürütülmesi:

Madde:2-

Yarışma bu şartname hükümlerine göre düzenlenecek ve yürütülecektir.

İKİNCİ BÖLÜM:

YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARI DEĞERLENDİRECEK KURULLAR:

Ön Jüri:

Madde: 3-

Ön Jüri, bir başkan, bir başkan yardımcısı, toplam sekiz üyeden oluşur. Ön jüri üyeleri Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından seçilir.

Ön Jüri’nin Görevi:

Madde:4-

Ön Jüri, bu şartname gereğince, yapıtları, birbirlerine göreceli olarak üstünlükleri yönünden inceleyerek; toplam on yapıtın, Büyük Final’e katılmalarına karar verir.

a) Finale bırakılacak 10 yapıt (müzik eseri) , amatör ve profesyonel ayırımı gözetmeksizin tüm yapıtların birbirlerine göreceli olarak üstünlükleri yönünden incelenerek belirlenecektir.

b) Ön Jüri değerlendirmesinden sonra, finale kalan 10 yapıta yedek olarak, 2 yapıt (müzik eseri)  daha seçer.

Ön Jüri’nin Çalışma Yöntemleri:

Madde:5-

Ön Jüri’nin çalışmalarında, aşağıdaki yöntemler izlenir:

a) Ön Jüri, başkanının; başkanın yokluğunda; başkan yardımcısının çağrısı ile toplanır ve yönetiminde çalışır.

b) Ön Jüri, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.

c) Ön Jüri, Yarı Final sonuçlarını belirlemek için toplandığı zaman; her jüri üyesine, Ön Jüri Başkanı ve Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış birer derecelendirme kağıdı verilir.

d) Yarı Final’e katılan tüm yapıtlar, kayıt numarasına göre, Ön Jüri tarafından dinlenir ve toplantıya katılan her jüri üyesi, önündeki derecelendirme kağıdına; her yapıt için, önce rakamla, daha sonra yazı ile bir derecelendirme numarası verir.

e) Derecelendirme numaraları, 1 ile 100 arasında verilir. Kesirli numara verilmez, verilenlerin kesiri dikkate alınmaz. Rakamla, yazı arasında fark olursa, yazı dikkate alınır. Hiç derecelendirme numarası vermeyenlerin, 65 numara verdiği varsayılır.

f) Ön Jüri Üyeleri’ne verilmiş olan derecelendirme kağıtları toplandıktan sonra; Ön Jüri Başkanı, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi ve jüri sekreteri ile birlikte değerlendirmeyi sonuçlandıracaktır.

g) Değerlendirme Kurulu değerlendirmeyi şöyle yapar;

ga) Her yapıta verilen derecelendirme numaralarından en yükseği ve en düşüğü iptal edilir. Eğer iki jüri üyesi, ya da daha fazlası tarafından verilen numaralar eşitse ve en yüksek, ya da en düşük numarayı bunlar oluşturuyorsa, bunlardan yalnızca birinin iptaline karar verilir.

gb) Her yapıta verilen ve iptal edilmemiş derecelendirme numaraları ayrı ayrı toplanır.

gc) Tüm yapıtlar, toplam en yüksek derecelendirme numarası alan yapıttan, en düşük derecelendirme numarası alan yapıta doğru sıralandırılır.

gd) Birden çok yapıt eşit derecelendirme numarası aldığı takdirde; Ön Jüri Başkanı’nın verdiği numaralara bakılır, daha yüksek numara almış olan yapıt, bir üst sıraya konulur. Başkanın vermiş olduğu numaralar da eşitse; son söz başkanın olur ve eşit numara alan yapıtların sıralaması, onun vereceği karara göre yapılır.

ge) Sıralamada en yukarıda yer almış yapıttan başlamak üzere, aşağıya doğru ilerlenerek, toplam on yapıtın, Final’e katılmalarına; bunları izleyen iki yapıtın da, aldıkları derecelendirme numarası sırasına göre, yedek olarak belirlenmelerine, Ön Jüri tarafından karar verilir.

Final Jürisi:

Madde:6-

Final Jürisi, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve on bir üye olmak üzere toplam on üç kişiden oluşur.

a) Final Jürisi’nin dokuz üyesi, ülkede müzik alanında adını duyurmuş kişilerden seçilir.

b) Halk jürisi’nin dört üyesi; yarışmaya sponsor olacak kuruluşların temsilcilerinden ve Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası halkı arasından seçilir.

Final Jürisi Üyeleri’nin seçiminden sonra, Üyeler; kendi içlerinden bir kişiyi Final Jürisi Başkanı; bir diğerini, Final Jürisi Başkan Yardımcısı olarak seçer.

Final Jürisi’nin Görevleri:

Madde: 7-

Final Jürisi, Ön Jüri tarafından, Final’e katılmaları uygun görülen on yapıtı, Final Yarışması sırasında izler, dinler ve bunların derecelendirilmelerini sağlayacak biçimde, puanlama yapar.

Final Jürisi’nin Çalışma Yöntemleri:

Madde: 8-

Final Jürisi’nin çalışmalarında aşağıdaki yöntemler uygulanır:

a) Final Jürisi, başkanının; başkanın yokluğunda, başkan yardımcısının yönetiminde çalışır.                   

b) Final Jürisi, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. Final Jürisi’nin toplanabilmesi için, tüm üyelerinin çoğunluğunun hazır bulunması zorunludur.

c) Final’e katılan tüm yapıtlar, Yarışma Şartnamesi’nin 35. maddesi uyarınca belirlenecek sıraya göre, Final sırasında, Final Jürisi tarafından dinlenir ve her jüri üyesi, önündeki derecelendirme kağıdına; her yapıt için önce rakamla, daha sonra yazı ile verdiği derecelendirme numarasını yazar.

d) Derecelendirme numaraları, 1 ile 100 arasında verilir. Kesirli numara verilmez, verilenlerin kesiri dikkate alınmaz. Rakamla, yazı arasında fark olursa, yazı dikkate alınır. Hiç derecelendirme numarası vermeyenlerin, 65 numara verdiği varsayılır.

e) Daha önceden, Final Jürisi Başkanı ve Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi tarafından imzalanarak, Final Jürisi Üyeleri’ne verilmiş olan derecelendirme kağıtları toplandıktan sonra; Final Jürisi Başkanı, başkan tarafından seçilmiş iki jüri üyesi, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi üyesi tarafından oluşturulan bir Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir.

f) Değerlendirme Kurulu değerlendirmeyi şöyle yapar;

fa) Final Jürisi Üyeleri’nin derecelendirme kağıtları aşağıdaki yöntemlere göre işlem görür;

fb) Final Jürisi içinde, her yapıta verilen derecelendirme numaralarından en yükseği ve en düşüğü iptal edilir. Eğer iki jüri üyesi, ya da daha fazlası tarafından verilen numaralar eşitse ve en yüksek, ya da en düşük numarayı bunlar oluşturuyorsa; bunlardan yalnızca birinin iptaline karar verilir.

fc) Final Jürisi içinde her yapıta verilen ve iptal edilmemiş derecelendirme numaraları toplanır.

fd) Final Jürisi bakımından, tüm yapıtlar, toplam en yüksek derecelendirme numarası alan yapıttan, en düşük derecelendirme numarası alan yapıta doğru sıralandırılır.

fe) Final Jürisi bakımından, birden çok yapıt eşit derecelendirme numarası aldığı takdirde; Final Jürisi Başkanı’nın; verdiği numaralara bakılır, daha yüksek numara almış olan yapıt, kendi gruplarında bir üst sıraya konulur.

ff)”En başarılı yorumcu” ödülü yukarıda belirtilen beste (müzik eseri) puanlama sisteminin aynen uygulanmasıyla belirlenir.

fg)Diğer yapıtların sırası ve aldıkları numara, kamuya açıklanmaz, ancak, dileyen ilgililerine bildirilir.

Yarışmaya Katılacak Yapıtları Değerlendirecek Kurulların Kararlarına İtiraz:

Madde: 9- 

Bu şartname uyarınca, yarışmaya katılacak yapıtları değerlendirmek için kurulacak kurulların kararlarına karşı, ancak kararın etkilediği ve ilgilendirdiği kişiler tarafından, kararın iptal edilmesi ya da düzeltilmesi isteğinde bulunulabilir.

Kararların düzeltilmesi, ya da iptal edilmesi için; kararın bu şartname hükümlerine göre ilan edildiği tarihi izleyen en geç üç gün içinde, yalnızca Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi’ne, yazılı olarak itiraz başvurusunda bulunulabilir. İtiraz süresinin son günü tatile rastladığı takdirde; süre, tatili izleyen ilk iş gününün sonuna kadar uzar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

YARIŞMAYA KATILACAK YAPIT VE SANATÇILAR:

Yarışmaya Katılacak Sanatçılar:

Madde: 10-

Yarışma Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve yabancı uyruklu olmakla birlikte anadili Türkçe olan tüm bestecilere, şarkı sözü yazarlarına, aranjör ve solistlere açıktır. Ancak yarışmaya katılan yapıtların sorumlusu ve Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi’nin muhatabı bu yapıtların bestecileridir.

Yapıtların bestecileri, bu şartname hükümlerine göre, yapıtlarının söz yazarlarını, aranjör, solist ve emeği geçebilecek diğer sanatçılarını belirlemekte yetkili ve özgürdürler.

a)Finalist, medya veya basında, sosyal medya hesaplarında toplumda infial uyandırıcı toplumun tepkisini çekecek nitelikte politik, dini, ırk ve cinsiyet ayırımcılığı içeren terör ve yasa dışı kişi ya da kuruluşları öven her hangi bir söz ve paylaşımda bulunamaz. Aksi halde finalist ve şarkısı yarışmadan çıkarılır.

Yarışmaya Katılacak Yapıtların Nitelikleri:

Madde: 11-

Yarışmaya katılacak yapıtların beste ve melodi kalitesini yükseltmek için şu nitelikleri taşımaları gerekir:

a) Arabesk ve Fantezi kökenli melodilerden uzak, çağdaş popüler müzik formlarında, evrensel estetik ölçüleriyle bağdaşık olmalıdır. Melodi, yalın hali ile jüriyi etkilemelidir. Çağdaş popüler müzik başlığı altında dönemin moda müzik türleri: Rock, R&B, Rap ve Hip Hop türlerinde de olabilir. 

b) Yapıtlarda, Türkçe dili, kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru bir prozodi ile söylenebilecek biçimde yazılmış olmalıdır.

c) Söz ve müzik arasında bütünlük ve uyum önem taşımaktadır.

d) Yapıtların sözleri, hukuka, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.

e) Eserler en az üç, en fazla dört dakika olmalıdır.

f) Yabancı dillerde bestelenmiş müzik yapıtlarına söz yazılarak hazırlanan uyarlama türünden yapıtlar, yarışma amaçlarına aykırı sayılır. Popüler müzikte tutulan, dillere düşmüş parçalara benzer beste üretmemeye, kopya bestecilik yapmamaya dikkat edilmelidir. 

g) Yapıtların televizyon, radyo ve/veya dijital müzik kuruluşları tarafından yayımlanmamış, plak ve kaset, internet ortamı (örneğin you tube, facebook, Itunes vb sitelerde) gibi ses iletmeye özgü araçlarda yayınlanmamış, umuma iletilmemiş ve hiçbir yarışmanın finalinde yer almamış olması gerekir.

İnternette yapılan taramalarda, tv ve/veya radyo ve/veya dijital müzik mecralarında umuma iletildiği, yayınlandığı tesbit edilen eser, yarışmadan çıkarılır, diskalifiye edilir.  

Yarışmaya Katılacak Yapıtların İçeriği:

Madde: 12-

Ön Jüri değerlendirmesi öncesinde yarışmaya gönderilecek yapıtlar, bir ya da daha fazla enstrümanla seslendirilmiş olabilir. Tek enstrümanla seslendirilirse, bunun polifonik (çok sesli) olması zorunludur. (Örneğin; piyano, klavye veya gitar gibi.)

Yarışmaya Katılacak Yapıtlarda İşlenecek Konu:

Madde: 13-_

Yarışmaya katılan sanatçılar, yapıtlarında diledikleri konuyu işlemekte özgürdürler.

Yarışmaya Katılacak Yapıtların Seslendirilişi:

Madde: 14-

Yarışmaya katılacak yapıtlar, tek solist tarafından seslendirilebileceği gibi iki kişilik vokal gruplar, ya da dört kişiyi geçmemek koşuluyla karma gruplar (vokal, dans, enstrüman) tarafından da seslendirilebilir.

Yapıtların Yarışmaya Gönderiliş Biçimi:

Madde: 15-

Yarışmacılar, yapıtlarını;

Yarışmanın resmi internet sitesi www.turkerorganizasyon.com) kanalından MP3 formatında dijital olarak yükleyebileceklerdir.

Yarışmaya birden çok yapıt ile katılan besteciler, her yapıt için internet sitesinde ayrı kayıt oluşturmak zorundadırlar.

Besteciler, her yapıt için, en çok beş harflik tek sözcükten, ya da en çok beş rakam içeren bir sayıdan oluşan, rumuz kullanacaklardır.

Besteciler, yapıtların şarkı sözlerinin bir nüshasını, kendilerinin ve yapıtta emeği olan diğer sanatçıların biyografileri ile birlikte birer adet renkli portre fotoğraflarını göndermek zorundadırlar.

Besteciler, bestelerini internet ortamında teslim ederken biçimi ve içeriği Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenecek “Katılma Formu”nu dolduracaklardır.

Yarışmaya katılan yapıtın kimliğini (şarkı adı, besteci, şarkı sözü yazarı, seslendiren ve benzeri bilgileri) içerecek bu formun, “Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2019” Şartnamesi”nin hükümlerinin aynen kabul edilerek yarışmaya başvurduğu yolundaki taahhüdün bulunduğu bölüm ile, imzalanması gereken diğer bölümler besteciler tarafından kesin olarak imzalanacak ve bir kopyası posta yolu ile; Türker Reklamcılık & Org. Tic. Ltd. Şti. Mevlüt Pehlivan sokak. Nil apt. No: 16 Daire: 9 Gayrettepe/İstanbul adresine gönderilecektir.

Besteciler, aynı formla, yapıtın bütünüyle kendisine ait olduğunu, hiçbir biçimde başka yapıtlardan esinlenmediğini taahhüt edeceklerdir.

Teslim Edilecek Partisyonlar:

Madde: 16-

Yarışmaya katılacak yapıtların, şan partisyonu ile birlikte, yapıt sahibinin seçimine göre, piyano ya da gitar partisyonu hazırlanacak; ayrıca, partisyonlara şifreleri eklenecek ve bu partisyonlar internet sitesinden gönderilecektir.

Yanlış Beyanda Bulunulması:

Madde: 17-

Bestecinin, gerek beste, gerekse kendisi ve yarışmaya katılan yapıtta emeği olan diğer eser sahipleri ve/veya  sanatçılar hakkında yanlış beyanda bulunulması durumunda; bu beyanın yanlışlığının belirlendiği an, hangi aşamada olursa olsun, yapıt (ve yarışmacı) yarışma dışı bırakılır. Ödül verildiyse iptal edilir ve ödül geri alınır.

Bir Bestecinin Yarışmaya Katılabileceği Yapıt Sayısı:

Madde: 18-

Bir besteci yarışmaya en çok üç beste ile katılabilir. Ancak, Büyük Final’e, her bestecinin tek bir bestesi kalabilir. Yarışmaya birden çok beste ile katılmış bestecilerden birisine ait bir bestenin, Ön Jüri tarafından Final’e katılmasına karar verilmesi durumunda; bu besteciye ait bestelerden Final’e katılma hakkını kazanan başkaca beste olursa, bu beste elenir ve sıralamada, daha aşağı sıralarda yer alan besteler, bir üst sıraya çıkarılır.

Yapıtların Teslim Tarihi:

Madde: 19-

Yarışmaya katılacak yapıtlar, bestecileri tarafından, 05-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında Türker Reklamcılık & Org. Tic. Ltd. Şti.’ne ait internet sitesinde açılan yarışma başvuru sayfasına MP3 formatında yükleyeceklerdir.

Yarışmaya Katılabilecek Kişilerle İlgili Kısıtlamalar:

Madde: 20-

Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi mensupları, Ön Jüri ve Final Jürisi Üyesi olan kişiler ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları bu yarışmaya katılamazlar, yarışmaya katılan yapıtların gerçekleştirilmesine; söz, beste, düzenleme ve ses ile katkıda bulunamazlar.

Bu kurala aykırı davranışların saptanması halinde; söz konusu yapıt, yarışma dışı bırakılır, eğer ödül verilmişse, iptal edilip, geri istenir.

Yarışmaya Katılacak Sanatçıların, Bu Şartnameyi Kabul Zorunluluğu:

Madde: 21-

Yarışmaya katılan yapıtların üretilmesinde; bu yapıtların Final’e katılmak hakkını elde etmesi durumunda, düzenlenmesinde ve icrasında, her ne biçimde olursa olsun emeği geçecek tüm sanatçıların, bu şartname hükümlerinin tamamını aynen kabul etmesi şarttır. Söz konusu sanatçıların şartname hükümlerini aynen kabul etmesinden sorumlu olan, bu sanatçıların emeklerinin geçtiği yapıtların bestecileridir. Besteciler yarışmaya katılırken, yapıtlarında emeği geçen ve emeği geçebilecek sanatçıların şartname hükümlerini aynen kabul eden ve edecek kişilerden seçildiğini (ve gerekirse ileride de böyle kişilerden seçileceğini) kabul, beyan ve taahhüt etmek zorundadır.

Yarışmaya Katılacak Sanatçıların, Bu Şartname Kurallarını Çiğnemesi:

 Madde: 22-

Yarışmaya katılan yapıtlara emeği geçen sanatçılar tarafından, bu şartname kurallarının çiğnenmesi durumunda, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi aşağıdaki kararlardan birini vermek yetki ve zorundadır:

a) Eğer çiğnenen kural yüzünden doğan durumun giderilmesi mümkünse ve bunun için, yarışmanın akışı ve aşamaları ile ilgili kurallar yönünden, bunların aksamasına yol açmayacak ölçüde yeterli zaman varsa, söz konusu yapıtın bestecisine uygun bir süre verilir. Bu süre içinde, şartname kurallarını çiğneyen durum ortadan kaldırılırsa, söz konusu yapıt yarışmaya dahil edilir; kaldırılmazsa, o yapıtın yarışmadan çıkarılmasına karar verilir.

b) Eğer, çiğnenen kural yüzünden doğan durumun giderilmesi mümkün değilse, ya da giderilmesi mümkün olsa bile, bu durum, yeterli zamanın yokluğundan, yarışmanın aksamasına yol açacaksa; besteciye bu maddenin a bendi uyarınca bir süre verilmeden, doğrudan o yapıtın yarışmadan çıkarılmasına karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

YARIŞMAYA KATILAN YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERECELENDİRİLMESİ:

Ön Eleme:

Madde: 23-

Yarışmaya katılan yapıtlar, ilk olarak, Ön Jüri tarafından, bir ön elemeye sokulur. Ön Jüri bu şartname hükümlerine göre, yapıtların göreceli olarak birbirlerine üstünlükleri yönünü hiç değerlendirmeden Yarı Final’e katılacak değerdeki yapıtları diğerlerinden ayırır.

Yarı Final:

Madde: 24-

Ön Jüri tarafından, Yarı Final’e katılmaları uygun görülen yapıtlar, bu şartnamenin 4. ve 5. maddeleri uyarınca, Ön Jüri tarafından, birbirlerine göreceli olarak üstünlükleri yönünden değerlendirilerek, derecelendirilir ve toplam on yapıtın, Final’e katılmasına; iki yapıtın da yedek olarak belirlenmesine karar verilir.

Ön Jüri’nin, Yorumcuların Değiştirilmesini İsteme Hakkı:

Madde: 25-

Ön Jüri tarafından, Final’e katılmalarına karar verilen yapıtların yorumcu, ya da yorumcularının değiştirilmesi zorunlu görüldüğü takdirde, bu yolda karar alınabilir. Böyle bir karara varılması durumunda, karar besteciye bildirilir ve yeni yorumcu ya da yorumcuları belirlemesi için kendisine iki hafta süre verilir. Besteci tarafından belirlenen yeni yorumcu ya da yorumcuların,

Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından onaylanması gerekir. Bu maddenin yukarıda açıklanan kurallarına uymayan besteci, yapıtını yarışmadan çekmiş olarak kabul edilir ve böyle işlem görür.

Bir Bestecinin Final’e Ancak Tek Yapıtla Katılabileceği:

Madde: 26-

Yarışmaya birden çok beste ile katılmış bestecilerden birisine ait bir bestenin, Ön Jüri tarafından Final’e katılmasına karar verilmesi durumunda; bu besteciye ait bestelerden Finale, katılma hakkını kazanan başkaca beste olursa, bu beste elenir ve sıralamada, daha aşağı sıralarda yer alan besteler, bir üst sıraya çıkarılır.

Bestelerin Final’de Seslendiriliş Biçimi:

Madde: 27-

Besteler, kural olarak, Ön Jüri’ye sunulan MP3’de, kim, ya da kimler tarafından seslendirilmişlerse Final’de de aynı kişi ya da kişiler tarafından seslendirileceklerdir.

Mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, besteci, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi’ne başvurarak, mücbir sebebi bildirir. Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ileri sürülen mücbir sebebin yerinde görülmesi halinde; bestecinin, bu yorumcu, ya da yorumcuları değiştirmesine izin veren bir karar alınır. Böyle bir kararın alınması halinde, besteciye, yeni yorumcu ya da yorumcuları seçmesi için, kısa ve uygun bir süre verilir. Besteci tarafından seçilecek yeni yorumcuların sayısı, eski yorumcuların sayısını geçmemesi gerekir.

Ön Jüri’ye sunulan MP3’de vokalist yoksa, Final’de de vokalist bulunmayacak; vokalist varsa, Final’de de aynı sayıda kişiler tarafından vokal yapılacaktır. Vokalist sayısının değiştirilmesi mümkün olmamakla birlikte, vokalistlerin kişi olarak değiştirilmesi mümkündür. Bu hususta yetki, yapıtların bestecilerine aittir. (Yarışmaya teslim edilen materyaldeki seslendirmede vokal yoksa ve finale kalındığı takdirde vokal olacaksa besteci bunu başvuru formunda belirtmek zorundadır.)

Vokalistlerle ilgili kural, dans eden ve enstrüman çalan kişiler için de geçerlidir.

Solist ya da Seslendirici Grupların Final’e Katılabileceği Yapıt sayısı:

Madde: 28-

Final’e, her solist ya da seslendirici grubun seslendirdiği tek bir yapıt kalabilir. Yarışmaya birden çok besteyi seslendirerek katılan solist ya da seslendirici gruplardan birisine ait bir yapıtın, Ön Jüri tarafından Final’e katılmasına karar verilmesi durumunda; bu solist ya da seslendirici grup tarafından seslendirilmiş yapıtlardan Final’e katılma hakkını kazanan başkaca yapıt olursa, bestecilere yukarıdaki 27. madde hükümlerine göre süre verilir ve solist ya da seslendirici grubu değiştirmeleri istenir.

Aynı solist ya da seslendirici grup üzerinde, birden çok bestecinin ısrar etmesi ve aralarında anlaşamamaları durumunda; söz konusu solistin ya da seslendirici grubun, hangi yapıtı seslendireceği, kura çekimi ile belirlenir.

Kura çekiminin yeri, zamanı ve biçimi, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenir. Bu durumda, diğer yapıtların bestecilerine, yeni solist ya da seslendirici gruplarını belirlemeleri için beş günlük ek bir süre verilir.

Bir Solistin Aynı Zamanda Seslendirici Gruplar İçinde Yer Alması:

Madde: 29-

Bir solistin, aynı zamanda, bir seslendirici grup içinde yer alması, onun Final’de solist olarak seslendirdiği bestelerin sayısının artmış sayılmasına yol açmaz. Bir başka deyişle, aynı sanatçı, Final’e, bir yandan, bir yapıtın solisti olarak katılırken; bir yandan da, birden fazla olmamak kaydı ile; bir başka yapıtı seslendiren bir seslendirici grubun üyesi olarak katılabilir.

Bir Sanatçının Birden Fazla Seslendirici Grup İçinde Yer Alması:

Madde: 30-

Bir sanatçının, aynı zamanda solist olarak katılmamak kaydıyla, Final’de, en çok iki seslendirici grup içinde yer alarak, iki yapıtın seslendirme eylemine katılması mümkündür. Bir sanatçının, iki seslendirici grup içinde yer alarak iki yapıtın seslendirme eylemine katılması durumunda, o seslendirici grupların, Final’e katıldığı besteler hesaplanırken; grubu oluşturan sanatçılardan birinin ya da birkaçının, başka bir seslendirici grupta da yer almış olması dikkate alınmaz ve hesaba katılmaz.

İki seslendirici grup içinde yer alan bir sanatçının, Final’e, aynı zamanda solist olarak katılması olanaksızdır.

Seslendirici Grupların Tek Bir Grup Sayılması:

Madde: 31

Üyelerinin yarıdan bir fazlası aynı kişilerden oluşan seslendirici gruplar, tek bir seslendirici grup sayılırlar. Bu gruplar hakkında, Final’e kalma konularında, yukarıda bu şartnamenin 30. maddesi ile getirilmiş kısıtlamalar ve kurallar uygulanır.

İki ya da daha fazla seslendirici grubun, tek bir seslendirici grup sayılması için, şu koşulların gerçekleşmesi zorunludur.

a) İki üyesi olan grupların, her iki üyelerinin aynı kişilerden oluşması.

b) Üç üyesi olan grupların, her iki üyelerinin aynı kişilerden oluşması.

c) Dört üyesi olan grupların, en az üç üyelerinin aynı kişilerden oluşması.

Final’e Katılan Yapıtların Düzenlenişi:

Madde: 32-

Büyük Final’e katılmak üzere seçilen yapıtlar, bestecilerinin sorumluluğunda düzenlenirler.

Düzenlemenin sorumluluğu gibi, giderleri de besteciye aittir. Düzenleme, besteci, ya da besteci tarafından seçilecek bir aranjör tarafından yapılır. Düzenlemelerin, bu şartname hükümlerine göre enstrüman dağılımı belirlenmiş, Final Orkestrası tarafından icra edilmeye uygun biçimde yapılması gereklidir.

Düzenlemeler (şef skoru ve tek tek müzisyenlerin icra edeceği partiler), besteci tarafından iki nüsha olarak, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen tarihi geçmemek kaydı ile, elden veya posta yolu ile Türker Reklamcılık & Org. Tic. Ltd. Şti. Mevlüt Pehlivan sokak. Nil apt. No: 16 Daire: 9 Gayrettepe / İstanbul adresine gönderilecektir.

Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, düzenlemelerin son teslim günü olarak belirlenip,   ilan edilecek tarih ile, Final’e katılmak üzere seçilen yapıtların ilan edildiği tarih arasında, en az on gün süre olması gereklidir. Final Orkestrası’nın enstrüman dağılımına uymayan, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenip, bu şartname hükümlerine göre ilan edilen tarihe kadar teslim edilmeyen, Ön Jüri tarafından Final’e katılmak üzere seçilen bestelerde, değişiklik oluşturulmasından sonra yapılmış düzenlemeler ile ilgili yapıtlar, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yarışmadan çıkartılırlar.

Final Orkestrası:

Madde: 33-

Kuşadası’nda yapılacak yarışmanın Finali’nde görev yapacak orkestranın enstrüman dağılımı: (Orkestra şefi tarafından belirlenecektir.)

Final Provaları:

Madde: 34-

Final’e katılacak yapıtların, provası bu yapıtları seslendiren solist, vokal grup, ya da karma grupların katılması ile birlikte; Kuşadası’nda, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen gün, yer ve saatlerde; Final’in, bir ya da birden fazla genel provası yapılır.

Yarışmaya katılacak yapıtların icrasına katılması gereken sanatçılar, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen gün, yer ve saatte, provalar için hazır bulunmak zorundadırlar. Aksi takdirde, ilgili oldukları yapıtın Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, yarışmadan çıkarılmalarına karar verilir.

Final’e Katılacak Yapıtların Yarışma Sıralarının Belirlenmesi:

Madde: 35-

Final’e katılacak yapıtların yarışma sıralarının belirlenmesi için, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenecek zamanda bir kura çekimi düzenlenir.

Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi ve Jüri Başkanı’nın da hazır bulunacağı bu kurul tarafından yapılacak kura çekimi ile her yapıta, bir yarışma sıra numarası verilir.

Durum bir tutanakla belirlenir. Yarışma sıra numaraları, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, şartname hükümlerine göre ilan edilir.

Kura çekiminin yapılacağı yer, gün ve saat; Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenir ve bu şartname hükümlerine göre ilan edilir.

Final’e katılan yapıtlar, Final’de, bu madde uyarınca belirlenecek sıralarına göre yarışırlar.

Final’in Yapılacağı Yer, Gün ve Saat:

Madde: 36-

Final’in Kuşadası’nda yapılacağı yer, gün ve saat, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verilecek bir kararla belirlenip, açıklanır ve şartname hükümlerine göre ilan edilir.

Mücbir nedenlerden dolayı, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi, Final’in yapılacağı yeri, günü ve saati değiştirmek yetkisine sahiptir. Böyle bir kararın verilmesi halinde; durum, hem bu şartname hükümlerine göre, hem de elverişli diğer araçlarla ilan edilir.

Yapıtların Yorumcularının Final’de Hazır Bulunma Zorunluğu:

Madde: 37-

Yapıtların yorumcuları, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenip, bu şartname hükümlerine göre ilan edilen yer, gün ve saatte, Final için hazır bulunmak; ayrıca, yarışma sıra numarasına göre yapıtın icrası sırasında, yapıtın yorumunu yapmak zorundadırlar.

Bu konudaki sorumluluk, yapıtın bestecisine ait olup, yorumcuların yukarıdaki fıkra hükümlerini ihlal etmesi halinde, yapıt, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi’nin kararı ile yarışmadan çıkartılır.

Final:

Madde: 38-

Final’e katılan yapıtlar, yorumcuları ve varsa vokalleri tarafından sahnede canlı olarak seslendirilir ve Büyük Final Jürisi tarafından bu şartnamenin 7. ve 8. maddeleri uyarınca, birbirlerine göreceli olarak üstünlükleri yönünden değerlendirilerek, derecelendirilir.

Final’e Katılan Yapıtların Yarışmadan Çıkması:

Madde: 39-

Final’e katılan yapıtların herhangi bir nedenle yarışmadan çıkması, ya da çıkarılması halinde; olanak ve vakit varsa ve yarışmanın tasarlanan akışında gecikmeye neden olunmayacaksa, sırada yedek olarak yer alan yapıt, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi kararıyla, çıkan, ya da çıkarılan yapıtın yerine alınır.

Böyle durumlarda, sıradaki yedek yapıtın bestecisi, yarışmaya katılmaya çağrılır ve olumlu yanıt verip, gerekli hazırlıkları tamamlaması için kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre içinde olumlu yanıt vermediği, ya da gerekli hazırlıkları yapmadığı takdirde; bu madde hükümleri, sıra ile daha aşağı sırada yer alan yedek yapıtlar için uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM:

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

Maddi Ödüller:

Madde: 40-

Belediye, yarışmada ilk üç dereceyi paylaşanlara aşağıda belirtilen ödülleri verir:

a) Birinci Bestenin bestecisine, Altın Güvercin ve para ödülü;

b) İkinci Bestenin bestecisine, Gümüş Güvercin ve para ödülü;

c) Üçüncü Bestenin bestecisine, Bronz Güvercin ve para ödülü.

(Yarışmanın finalinde ilk 3 dereceyi paylaşanlara verilecek parasal ödüller kamuoyuna ayrıca açıklanacaktır.)

Özel Ödüller:

Madde: 41-

Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi’nin kararı ile özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından, Final’e katılan yapıtlara verilmek üzere, bu Şartname’nin 40. ve 42. maddeleri ile belirtilen ayrık hüküm dışında da parasal koşullu özel ödüller konulabilir.

Özel ödül, hiçbir zaman bu ödülü koyan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenecek yapıtlara verilmez.

Barış Manço Özel Ödülü:

Madde: 42-

Türk Popüler Müziği’nin örnek sanatçısı “Barış Manço” adına düzenlenen bu ödül; Manço’nun varisleri ve ailesi tarafından Türk Pop Müziği’ne nitelikli ve kalıcı eserler kazandıran besteci, söz yazarı ve aranjörlere verilecektir. Ayrıca, bir icracı sanatçı, bir prodüktör ya da bir müzik muhabiri de bu ödüle layık görülebilir. Esas olan, bu özelliğe sahip kişilerin Türk Pop Müziği’ne kazandırdıklarıdır.

Manço Ailesi, takdir ettiği ödüle aday isimleri Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi ile görüşerek ortak bir karara varacaktır.

En Başarılı Yorumcu Özel Ödülü:

Madde: 43-

Final Jürisi’nin bu şartnamede belirtilen puanlama sistemiyle finalde yarışacak şarkıcıların birine “En Başarılı Yorumcu” ödülü verilecektir.

Maddi Ödüllerin, Yapıtlara Emeği Geçen sanatçılar Arasında Paylaştırılması:

Madde: 44-

Bu Şartname’nin 40. maddesi uyarınca verilmesi kararlaştırılan parasal ödüller, aşağıdaki biçimde paylaştırılır. Paylaştırmadan besteci sorumlu olup; besteci tarafından paylaştırmanın aşağıdaki biçimde yapılacağına dair bir taahhütname düzenlenerek, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi’ne verilir. Anlaşmazlık doğması halinde, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi, paylaştırmanın kurallara göre yapılmasını sağlamakla yükümlü olmamakla birlikte; kendisine verilmiş olan taahhütnameyi, yetkili makamlara verir.

Parasal Ödüllerin Paylaştırılma Biçimi:

a) Yapıtların bestecilerine, o yapıta düşen maddi ödülün % 50’si;

b) Yapıtların söz yazarlarına, o yapıta düşen maddi ödülün % 25’i;

c) Yapıtların aranjörlerine, o yapıta düşen maddi ödülün % 10’u;

d) Yapıtları seslendirenlere, o yapıta düşen maddi ödülün % 15’i.

Şayet bir yapıtın bestelenmesinde, sözlerin yazılmasında, düzenlenmesinde, seslendirilmesinde, birden çok sanatçının ortak emeği geçmişse; maddi ödül, bu sanatçılar arasında eşit olarak paylaştırılır.

ALTINCI BÖLÜM:

YARIŞMANIN, FİNALE KALAN MÜZİK ESERLERİNİN RADYO, TELEVİZYON, , DİJİTAL PLATFORMLAR YAYIN HAKLARI:

Final’e Katılan Yapıtların (müzik eserlerinin ) Dijital müzik mecraları (internet)  Radyolar,  Televizyonlar, IP TV, Web Radyo Yayın Hakkı:

Madde: 45-

a) Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2019’un Büyük Finali görüntü ve sesin boşlukta ya da kablo, cam iletken ve benzeri fizik ortamda, elektrik ve manyetik özellikleri olan ve elektromanyetik dalgalar yolu ile şifreli ya da şifresiz olarak, abonelere ya da kamuya, canlı olarak ya da banttan yapılacak yayınlarda yayın hakkı, televizyonlarda, radyolarda, dijital müzik mecralarında, IP TV, Wb radyo vb. tüm yayın mecralarında süre, yer, sayı ve mecra sınırı olmaksızın işleme, yayın, umuma iletim, çoğaltma, işaret ses ve/veya görüntü yaymaya mahsus araç ve gereçlerle umuma iletim, temsil sureti ile faydalanma, ödün verme, kiralama hakları  Kuşadası Belediyesi’ne aittir, Yarışmacı, Şartnamede anılan hakları kısıtsız şekilde Kuşadası Belediyesi’ne devir etmekle, gerekli muvafakatname ve mali hak devir beyanlarını imzalamakla yükümlüdür. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2019’un finali Kuşadası Belediyesi’nin belirleyeceği ve anlaşacağı ve yazılı izin ve/veya anlaşma karşılığı vereceği yayın kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

Besteciler, söz yazarları, aranjörler, solistler ve seslendirici gruplar, bu madde hükmüne aykırı olarak, söz konusu yapıtları Kuşadası Belediyesi’nin yetki vermediği televizyon yayın istasyonları ya da radyo istasyonları, dijital mecralar, yapımcılar vb 3ncü kişilere yayınlatırlar ve/veya kullandırırlarsa Kuşadası Belediyesi’ne 50.000,00 TL. (Y/Ellibin Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt edeceklerdir. Seslendirici grup üyelerinin sorumluluğu müteselsildir.

b) Büyük Final’e katılan yapıtların; sıngle, ses kaseti, plak, compact disk, video kaseti ve benzeri ses ve görüntü taşımaya özgü araçlar haline getirilerek çoğaltılması ve yayımlanması ile ilgili her türlü hak, müzik eserinin yayın hakkı, televizyonlarda, radyolarda, dijital müzik mecralarında, IP TV, Wb radyo vb tüm yayın mecralarında süre, yer, sayı ve mecra sınırı olmaksızın işleme, yayın, umuma iletim, çoğaltma, işaret ses ve/veya görüntü yaymaya mahsus araç ve gerçlerle umuma iletim, temsil sureti ile faydalanma, ödün verme, kiralama hakları  nünhasıran Kuşadası Belediyesi’ne aittir, Yarışmacı, Şartnamede anılan hakları kısıtsız şekilde ve herhangi bir bedel talep etmeksizin Kuşadası Belediyesi’ne devir etmekle, gerekli muvafakatname ve mali hak devir beyanlarını imzalamakla yükümlüdür. Belediye, bu haklarını kullanıp, kullanmamakta serbesttir. Belediye dilerse bu hakkını, yarışmacılardan yeni bir izin almadan 3ncü kişi yada kuruluşlara devir etmek yetkisine sahiptir. Bu konuda gerekirse sanatçı ve eser sahibinden gerekli muvafakat istenecektir. Besteci, diğer eser sahipleri ve sanatçı tarafından Muvafakat verilmediği takdirde “a” bendindeki cezai şart geçerlidir.

Belediye ve/veya Belediye’nin devir ettiği 3ncü kişi yada kuruluş, yarışma tarihinden itibaren 1 yıl içinde, ilgili eseri dijital müzik mecralarında umuma iletmezse, 1 yıllık süre geçtikten sonra ilgili finalist besteci yada solist, müzik eserini kendi çıkaracağı müzik albümünde kullanabilecektir. Besteciler (Finalistler)  yarışma tarihi üzerinden 1 yıllık süre geçmedikçe, finale kalan eserlerini herhangi bir ticari marka yada ürünün reklamında, reklam filminde kullandıramazlar, 1 yıllık süre dolmadan başka bir sanatçı’ya okuması için veremezler.

c)Finale kalan solist ya da gruplar, ödül kazanan solist ve besteciler bir edisyon şirketi ve bir menajerlik sistemine bağlı değillerse büyük final sonrası Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2019, organizasyon firması Türker Reklamcılık ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti ile edisyon ve menajerlik anlaşması yapabilirler. Başka bir edisyon ve menajerlik firmasına bağlı olmaları yarışmaya katılmalarını engellemez.

YEDİNCİ BÖLÜM:

KUŞADASI’NA GİDİŞ, DÖNÜŞ VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ KURALLAR:

Kuşadası’na Gitmesi Gereken Sanatçıların Sorumluluğu:

Madde: 46-

Final’e katılacak yapıtlarla ilgili olarak, Kuşadası’na gitmesi gereken sanatçıların, en geç hangi gün Kuşadası’nda bulunmaları gerekeceği; Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenir ve bu şartname hükümlerine göre ilan edilir.

İlgili sanatçıların Kuşadası’nda bulunmalarını sağlamak sorumluluğu, her yapıtın bestecisine aittir.

Kuşadası’nda Ağırlanacak Sanatçı ve Konuklar:

Madde. 47-

Yarışmaya katılıp, Final’e katılmak hakkını elde eden yapıtlardan, yalnızca bir solist tarafından seslendirilenler için dört; iki ya da daha fazla sayıdaki kişiden oluşan seslendirici gruplar tarafından seslendirilenler için altı kişi; Türker Reklamcılık & Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Kuşadası’nda ağırlanacaktır.

Aynı biçimde, bir solist tarafından seslendirilen yapıtlar için, ikişer yataklı iki oda, ya da daha fazla sayıdaki kişiden oluşan seslendirici gruplar tarafından seslendirilen yapıtlar için ikişer yataklı üç oda; Kuşadası’nda Final’e katılan sanatçılar ya da konukları için ayrılacaktır.

Her yapıtın bestecisi, bestelediği yapıtla ilgili olarak Kuşadası’na götürülmesini istediği kişilerin seçiminde tamamı ile özgürdür. Besteci tarafından belirlenecek kişiler, söz konusu yapıtın söz yazarı, aranjörü, yorumcusu, vokalisti gibi sanatçılar olabileceği gibi; bunların dışında kalan kişilerden de seçilebilir.

Besteciler, belirledikleri konukların adlarını, en geç Final’e katılmasına Ön Jüri tarafından karar verilen yapıtların açıklanmasını izleyen onbeş gün içinde Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi’ne bildirmek zorundadırlar.

Besteciler, yapıtları ile ilgili olarak, kendilerine ayrılan kontenjandan daha fazla sayıdaki kişiyi Kuşadası’na götürmek isterlerse; bu kişilerin Kuşadası’na gidiş ve gelişlerini ve orada konaklamalarını sağlamak için gerekli rezervasyonları yapar ve giderlerini kendileri karşılarlar.

Besteciler, yukarıdaki fıkra uyarınca, giderleri, kendileri tarafından karşılanacak konukların götürülmesini isterken; hiçbir zaman, kendilerine bu maddenin 1. ve 2. fıkrası uyarınca ayrılmış kontenjan sayısının üstüne çıkamazlar. Bir başka deyişle, kendilerine ayrılmış kontenjan dışında; en çok, bu kontenjanla belirlenmiş sayıdaki kadar kişinin, giderleri kendilerine ait olmak üzere Kuşadası’na götürülmesini isteyebilirler.

Kuşadası’na Gidiş, Konaklama ve Dönüş:

Madde: 48-

İstanbul-Kuşadası ve Kuşadası-İstanbul yolculukları finalist grupların kendilerine aittir.

Kuşadası’nda konaklamalar tam pansiyon (Sabah-Öğle-Akşam yemekleri ve içecekler dahil Ekstralar kişiye ait) olacaktır.

Finalistlerin; Kuşadası’nda bulunmaları gereken tarih ve konaklayacakları otel Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenecek ve bu şartname hükümlerine göre ilan edilecektir.

Aynı biçimde, Kuşadası’ndan, İstanbul’a dönüş yapılacağı tarih de Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından finalistlere bildirilecektir.

Kuşadası’nda kalınacak günlerin tarihi, sayısı; konaklanacak yerlerin belirlenmesi konusundaki kararlar, Türker Reklamcılık Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi Sekreterliği tarafından verilir ve bu Şartname hükümlerine göre ilan edilir.